GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Onderhavig gegevensbeschermingsbeleid zet uiteen hoe Ixina Belgium, met maatschappelijke zetel te B-1070 BRUSSEL, Paapsemlaan 20 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 408.394.348 (hierna „Ixina”) uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Algemene informatie - Definities

Aan de hand van dit gegevensbeschermingsbeleid legt Ixina u op een transparante manier uit hoe ze de persoonsgegevens die over u worden verzameld, verwerkt:

 • via de websites https://www.ixina.be/ ; en https://monespace.ixina.be ; (hierna de „Websites”);
 • via sociale media;
 • via het gebruik van de 3D-keukendesignsoftware (hierna de „Ixina 3D-Tool”);
 • wanneer een offerte wordt opgesteld of een bestelling wordt geplaatst bij een franchisenemer die een Ixina-winkel exploiteert (hierna de „Winkels”);
 • wanneer u contact opneemt met de klantendienst van Ixina;
 • bij deelname aan wedstrijden, die worden georganiseerd door Ixina en die worden aangeboden in de Winkels, via de Websites of op sociale media;
 • tijdens professionele beurzen (bijvoorbeeld franchisingbeurzen of franchise-expo’s);
 • via onze partners.

Het gegevensbeschermingsbeleid kan worden geraadpleegd op elke pagina van de Websites door te klikken op de link „Gegevensbeschermingsbeleid”.

De gegevensverwerking van Ixina wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de „Regelgeving”).

De term “gegevens” die in dit gegevensbeschermingsbeleid met een hoofdletter wordt geschreven, verwijst naar alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect, alleen of in combinatie met andere informatie, kan worden geïdentificeerd.

2. Hoe verzamelt Ixina uw gegevens - Wie is verantwoordelijk voor de verwerking ervan?

2.1. Ixina en de Winkels kunnen uw Gegevens rechtstreeks van u verzamelen, wanneer u deze aan Ixina verstrekt:

 • bij het opstellen van een offerte in de Winkel of op afstand;
 • via de sociale media;
 • via de Websites;
 • in papieren formulieren;
 • in het kader van uw deelname aan wedstrijden, georganiseerd door Ixina.

Om u te helpen uw keukendromen te verwezenlijken, bundelen Ixina en de Winkels hun krachten om u zo goed mogelijk tevreden te stellen en zo samen te bepalen voor welke doeleinden en op welke manier uw Gegevens zullen worden gebruikt. Ixina en de Winkels treden zodoende op als medeverantwoordelijken.

Daarom vraagt Ixina u, wanneer u een online formulier invult op een Website, bijvoorbeeld om gecontacteerd te worden, een catalogus te ontvangen, een offerte aan te vragen, de Ixina 3D-Tool of de persoonlijke ruimte te gebruiken, om een Winkel te selecteren. Ixina deelt daarna uw Gegevens met deze Winkel. Deze Gegevens worden door Ixina en de door u gekozen Winkel verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken en, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, om u op de hoogte te houden van de actualiteit, nieuwigheden en aanbiedingen.

Het is om diezelfde reden dat wanneer u een offerte laat opstellen of een aankoop doet bij een Winkel, de Winkel uw Gegevens doorgeeft aan Ixina.

2.2. Ixina kan uw gegevens ook onrechtstreeks ontvangen, via partners aan wie u uw Gegevens heeft toevertrouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u inlichtingen vraagt over het merk Ixina bij organisaties zoals Toute la Franchise of Franchise.be, of wanneer u contact heeft met een rekruteringsbureau over een vacature bij Ixina.

Ixina doet het nodige om haar partners te wijzen op hun verplichtingen volgens de Regelgeving, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hun handelingen wanneer zij optreden als verwerkingsverantwoordelijken.

2.3. Tot slot kan Ixina uw Gegevens ook automatisch verzamelen door uw navigatiegeschiedenis op de Websites, indien u dit heeft aanvaard (aanvaarding van cookies). Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid van Ixina.

3. Welke Gegevens gebruikt Ixina en voor welke doeleinden?

In het kader van de aanvragen die u doet via de Websites (aanvraag van een catalogus, vraag tot contact …) of via de sociale media van Ixina of in tevredenheidsenquêtes, verzamelen Ixina en haar Winkels systematisch uw aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres en eventueel, afhankelijk van het onderwerp van uw vraag, uw postadres en telefoonnummer.

Daarnaast en meer bepaald in onderstaande situaties, worden bijkomende Gegevens verwerkt door Ixina en/of de Winkels.

3.1. Wanneer u vraagt om een offerte op te stellen

Wanneer u vraagt om een offerte op te stellen, verstrekt u de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie met betrekking tot uw woning (locatie, omschrijving, oppervlakte, plannen, bouwjaar van uw woning, technische kenmerken …);
 • informatie over uw keukenproject (type project en gewenste uitvoeringsdatum, voorkeuren op het gebied van inrichting, beoogd budget, behoeften op het gebied van leverings- en/of installatiediensten …);
 • afbeeldingen, foto’s, plannen.

Deze Gegevens worden verwerkt door de Winkel en Ixina om de door u gevraagde offerte te kunnen opstellen.

3.2. Wanneer u een aankoop doet bij een Winkel

Voor het goede beheer en de opvolging van uw bestelling verwerken Ixina en de Winkel, waar u uw aankoop heeft gedaan, de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie met betrekking tot uw woning (locatie, omschrijving, oppervlakte, plannen, bouwjaar van uw woning, technische kenmerken …);
 • informatie over uw bestelling van goederen en/of diensten (levering, installatie, opslag);
 • financiële informatie (financieringswijze, voorschotten …);
 • informatie over de opvolging van eventuele vragen aan de dienst na-verkoop;
 • informatie over eventuele klachten;
 • de antwoorden die u eventueel heeft gegeven op een tevredenheidsenquête (NPS).

Deze Gegevens worden verwerkt door Ixina en de Winkel u uw aankoop heeft gedaan zodat ze uw bestelling kunnen uitvoeren en de opvolging ervan kunnen verzorgen.

Ixina en de Winkel kunnen uw Gegevens vervolgens gebruiken om u actualiteit, nieuwigheden en aanbiedingen te sturen over producten die gelijkaardig zijn aan de producten die u bij de Winkel heeft gekocht, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2003.

3.3. Wanneer u een financiering wenst voor uw keukenproject

Wanneer u een financiering wenst aan te vragen voor de uitvoering van uw keukenproject, verzamelt de Winkel waar u uw aankoop heeft gedaan bepaalde Gegevens, in het bijzonder financiële, zowel voor rekening van de financiële instelling waar u de financiering wenst aan te vragen als voor haar eigen rekening.

Ixina verwerkt geen Gegevens gerelateerd aan uw financieringsaanvraag of de contracten die daaruit voortvloeien.

Deze Gegevens worden verwerkt door de Winkel en de financieringsinstelling, in overeenstemming met hun beleid inzake persoonsgegevens.

3.4. Wanneer u online een persoonlijke ruimte aanmaakt

Ixina biedt haar prospects en klanten een persoonlijke ruimte waarin ze de kenmerken van hun project kunnen meedelen, online afspraken kunnen maken, hun project kunnen opvolgen, een bericht kunnen sturen naar de klantendienst en hun Gegevens kunnen beheren.

Bij het aanmaken en het gebruik van uw persoonlijke ruimte zullen Ixina en de Winkel die u heeft geselecteerd de volgende Gegevens verwerken:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie met betrekking tot uw woning (locatie, omschrijving, oppervlakte, plannen, bouwjaar van uw woning, technische kenmerken …);
 • informatie over uw keukenproject (type project en gewenste uitvoeringsdatum, voorkeuren op het gebied van inrichting en decoratie, beoogd budget …)
 • informatie over de bestelling van goederen en/of diensten;
 • informatie over de opvolging van eventuele vragen aan de dienst na-verkoop;
 • informatie over de data en tijdstippen waarop u zich heeft aangemeld op uw persoonlijke ruimte;
 • informatie over eventuele klachten.

Deze Gegevens worden verwerkt door Ixina en de Winkel die u heeft geselecteerd om u een persoonlijke ruimte op maat aan te bieden, zodat u in alle rust uw keukenproject kunt beheren.

3.5. Wanneer u de Ixina 3D-Tool gebruikt

Wanneer u de website www.ixina.be bezoekt, kan u direct onze Ixina 3D Plus-Tool downloaden of ervoor kiezen om een formulier in te vullen om:

 • - de Ixina 3D- Tool te downloaden; en
 • - te verzoeken dat Ixina en/of de Winkel met u contact opneemt om uw keukenproject te bespreken.

Via dit eerste formulier verzamelen Ixina en haar Winkels systematisch uw aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer zodat zij u kunnen terugbellen, in overeenstemming met uw verzoek.

Wanneer u de Ixina 3D-Tool heeft gedownload, dient u een account aan te maken om uw keukenplannen te kunnen opslaan en eventueel een daarmee overeenstemmende offerte aan re vragen bij een Winkel.

het aanmaken van een account om gebruik te kunnen maken van de Ixina 3D-Tool en bij gebruik van deze tool, kan u gevraagd worden om de volgende Gegevens te verstrekken:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie met betrekking tot uw woning (oppervlakte, technische kenmerken …);
 • informatie over uw keukenproject (type project en voorkeuren voor de inrichting, beoogd budget …).
 • Deze Gegevens worden door Ixina en de Winkel verwerkt om de Ixina 3D-Tool aan u ter beschikking te stellen en u een offerte te bezorgen wanneer u daarvoor een aanvraag doet via de Ixina 3D-Tool. Wanneer u een offerteaanvraag doet via de Ixina 3D-Tool worden uw Gegevens verwerkt door de Winkel die u heeft geselecteerd, in overeenstemming met de modaliteiten zoals uiteengezet in artikel 3.1 van onderhavig gegevensbeschermingsbeleid.

3.6. Wanneer u deelneemt aan wedstrijden georganiseerd door Ixina

In het kader van uw deelname aan een door Ixina georganiseerde wedstrijd, kan u gevraagd worden om de volgende Gegevens te verstrekken aan Ixina:

 • contactgegevens en informatie met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, en indien nodig de Winkel waarin u uw prijs wenst af te halen);
 • eventuele pseudoniemen (die u gebruikt op de sociale media via dewelke u deelneemt aan de wedstrijd);
 • eventuele foto’s (afhankelijk van de voorwaarden van elke wedstrijd).

Deze Gegevens worden verwerkt door Ixina (en de Winkels, afhankelijk van de wedstrijden) voor een goed verloop van de wedstrijd en in het bijzonder om rekening te houden met uw deelname aan de wedstrijd, om de winnaar(s) te bepalen, om de prijs/prijzen toe te kennen, om de winnaar(s) bekend te maken.

3.7. Wanneer u met Ixina communiceert via sociale media

Wanneer u contact opneemt met Ixina via sociale media, bijvoorbeeld door een bericht te versturen of te plaatsen op haar pagina’s, kan u ook Gegevens verstrekken. Ixina mag deze Gegevens uit uw berichten of publicaties gebruiken om uw verzoek en/of vragen te verwerken. Ixina kan u, afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek en/of vraag, ook aanvullende informatie vragen, zoals:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw keukenproject;
 • informatie over eventuele problemen die u zou kunnen ondervinden met Ixina en/of een Winkel.

Uw berichten en publicaties aan/voor Ixina mogen geen gevoelige gegevens bevatten, zoals gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke meningen, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond.

Deze Gegevens worden door Ixina verwerkt om met u te communiceren en te antwoorden op uw verzoeken en/of vragen.

3.8. Wanneer u zich kandidaat stelt om Ixina-franchisenemer te worden

U kan zich kandidaat stellen als franchisenemer bij het Ixina-netwerk in België of Luxemburg door contact op te nemen op het aangegeven e-mailadres op het tabblad „ik open een winkel”. Vervolgens moet u een sollicitatieformulier invullen. Hierbij verstrekt u de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw gezinssituatie;
 • informatie over uw opleiding (opleidingen, instellingen, diploma’s, jaar van afstuderen …);
 • informatie over uw professionele ervaring en competenties (cv, ervaring op het vlak van management, bedrijfsbeheer, informatica, commerciële ervaring …);
 • informatie over uw project om Ixina-franchisenemer te worden (motivatie, verwachtingen, aard van het project, gewenste vestigingsplaats …);
 • informatie over uw financiële situatie (beschikbaar eigen vermogen, financieringswijze van het project, deelnemingen in bedrijven …).

Deze Gegevens worden door Ixina verwerkt met het oog op het in aanmerking nemen en bestuderen van uw sollicitatie om lid te worden van haar netwerk in België of Luxemburg.

Deze Gegevens worden niet gedeeld met de Winkels en vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Ixina.

3.9. Wanneer u solliciteert voor een functie bij Ixina Belgium of een Winkel

In het kader van een dergelijke sollicitatie kan u gevraagd worden om de volgende Gegevens te verstrekken aan Ixina:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw gezinssituatie;
 • informatie over uw opleiding (opleidingen, instellingen, diploma’s, jaar van afstuderen …);
 • informatie over uw professionele ervaring en competenties (cv, motivatiebrief …);
 • informatie over uw persoonlijke ambities.

Wanneer u solliciteert bij Ixina Belgium worden de Gegevens niet gedeeld met de Winkels en vallen ze onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Ixina.

Wanneer u via de Websites solliciteert voor een functie in een Winkel, worden de Gegevens door Ixina aan de Winkel doorgegeven waar u wenst te solliciteren. De Winkel is dan als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw Gegevens, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

3.10. Wanneer u feedback geeft over uw ervaring als klant

U kan feedback over uw ervaring met het merk Ixina achterlaten via formulieren die verkrijgbaar zijn in de Winkel of op de Wwebsite https://www.ixina.be..

Hierbij verstrekt u de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • informatie over uw mate van tevredenheid;
 • informatie over uw ervaring met Ixina;
 • informatie over uw project (datum van installatie, naam van het gekochte model, kleur van de fronten).

Deze Gegevens worden door Ixina en de Winkels verwerkt om (i) verbeterpunten te identificeren die Ixina en de Winkels kunnen aanwenden om hun klanten beter tevreden te stellen en (ii) het onder de aandacht brengen van uw klantenervaring bij prospects.

3.11. Wanneer u de websites bezoekt

Wanneer u de Websites gebruikt, worden verbindingsgegevens (cookies, logbestanden) verzameld door Ixina, waaronder:

 • informatie met betrekking tot uw gebruik van de desbetreffende website (de duur, het uur en de dag van uw verbinding, uw IP-adres, uw verbindingsmodus, het type en de versie van uw internetbrowser …);
 • informatie met betrekking tot uw apparatuur (uw besturingssysteem, de unieke identificatiecode van uw apparaat …);
 • informatie over uw zoekopdrachten op de betreffende Website;

Deze Gegevens worden door Ixina verwerkt om de werking van de Websites te vereenvoudigen, om statistieken op te stellen, bezoekcijfers te meten en voor reclamedoeleinden. Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid van Ixina.

4. De wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking door Ixina

Ixina verzamelt uw Gegevens op basis van vier wettelijke grondslagen:

De uitvoering van verplichtingen in het kader van een overeenkomst:

Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld het opstellen van een offerte of het plaatsen van een bestelling, deelname aan een wedstrijd, de levering van bestelde goederen of diensten).

Een wettelijke verplichting die de verwerking verplicht stelt:

De regelgevingscontext kan bepaalde vormen van gegevensverwerking en -overdracht verplicht stellen (bijvoorbeeld het bewaren van facturen voor administratieve controles).

Het gerechtvaardigde belang:

Bepaalde gegevensverwerkingen kunnen worden uitgevoerd op basis van gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld om tevredenheidsenquêtes uit te voeren, om producten bij klanten te promoten, om te reageren op uw verzoeken en/of vragen via sociale media, e-mail en/of telefonische contacten met onze klantendienst, om uw sollicitatie in aanmerking te nemen).

Uw toestemming:

Ixina vraagt uw toestemming voor elke andere verzameling van gegevens die niet valt onder voornoemde gevallen (bv.: online formulier, aanvraag catalogus, nieuwsbrief). Deze toestemming kan worden gematerialiseerd door een aanvinkvakje of door een positieve handeling van uw kant om Gegevens te verstrekken aan Ixina en/of een Winkel, voor het aangegeven doel.

5. Opslagperiodes

Uw Gegevens worden gedurende de volgende perioden opgeslagen:

Gebruik van uw gegevensOpslagperiodes
Gegevens die worden verzameld in het kader van commerciële prospectie, het opmaken van een offerte, een tevredenheidsenquête, een aanvraag via de Websites (aanvraag om een catalogus op te sturen of om ondersteuning van Ixina en de door u gekozen Winkel), een tevredenheidsenquête na het opmaken van een offerte of in het kader van het gebruik van uw persoonlijke ruimte of de Ixina 3D-Tool.3 jaar vanaf de datum van het laatste contact met u.
Gegevens die worden verzameld via de website https://www.ixina.be in het kader van een verzoek om een catalogus per post naar uw thuisadres te sturen of om een catalogus te reserveren om op te halen in een Winkel.30 dagen na de verzameling.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een verzoek om een afspraak, die niet heeft geleid tot het opstellen van een offerte.90 dagen na de verzameling.
Gegevens die worden verzameld in het kader van uw deelname aan een door Ixina georganiseerde wedstrijd.

De Gegevens van de deelnemers worden opgeslagen gedurende 60 dagen vanaf de prijsuitreiking.

De Gegevens van de winnaars worden opgeslagen gedurende 2 jaar vanaf de prijsuitreiking.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een verzoek aan onze klantendienst, per e-mail of per telefoon.

Wanneer u klant bent, worden de Gegevens opgeslagen gedurende de nodige tijd, overeenkomstig de garantieterminen die gelden op datum van aankoop van uw goederen.

Wanneer u geen klant bent, worden de Gegevens gedurende een periode van 3 jaar opgeslagen, te rekenen vanaf uw laatste contact met ons.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een verkoop van goederen.Gedurende de periode die nodig is, volgens de garantietermijnen voorzien op de datum van aankoop van uw goederen, zodat u van deze garanties kan genieten.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een installatie en in het kader van een tevredenheidsenquête dat na de installatie in kwestie wordt uitgevoerd.10 jaar vanaf de datum van het certificaat van oplevering.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een sollicitatie om toe te treden tot het franchisenetwerk van Ixina in België en Luxemburg.3 jaar vanaf de datum van verzameling van uw Gegevens wanneer uw sollicitatie niet werd weerhouden of voor de noodzakelijke periode wanneer uw sollicitatie leidt tot uw integratie als franchisenemer in het Ixina netwerk.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een sollicitatie bij de onderneming Ixina Belgium.2 jaar vanaf de verzameling van uw Gegevens wanneer uw sollicitatie niet heeft geleid tot een aanwerving of voor de de noodzakelijke periode wanneer u werd aangeworven door Ixina.
Gegevens die worden verzameld in het kader van uw bezoek aan de Websites.13 maanden vanaf de dag van verzameling.

Na afloop van deze periodes worden de persoonsgegevens anoniem gearchiveerd.

6. Aan wie geeft Ixina uw Gegevens door?

Ixina geeft uw Gegevens niet door aan derden. Voor Ixina is dit de basis van een vertrouwensrelatie.

Ixina deelt echter wel een deel van uw Gegevens met de volgende partners:

 • de bedrijven die Ixina en haar Winkels ondersteunen bij het beheer van uw bestellingen, zoals de betaaldienstproviders, magazijnen, leveranciers, orderpickers, leveringsbedrijven en bedrijven die belast zijn met de installatie van uw keuken;
 • de bedrijven die Ixina en de Winkels ondersteunen bij het beheer van de klantenrelaties;
 • de bedrijven die Ixina en de Winkels ondersteunen bij hun marketingcommunicatie;
 • de bedrijven belast met het organiseren van enquêtes en steekproeven en het analyseren van de resultaten ervan, met het oog op de verbetering van de door Ixina aangeboden diensten en producten;
 • de bedrijven die Ixina ondersteunen bij haar rekruteringen en die van de Ixina Winkels;
 • de bedrijven die Ixina informatica-oplossingen bieden om uw keukenproject te realiseren;
 • het moederbedrijf van Ixina, FBD International (410 917 439 HR Bobigny, hierna „FBD”);
 • de vestigingen van FBD;
 • de bedrijven door u zijn goedgekeurd, zoals sociale media (als u ervoor kiest om uw accounts te koppelen aan Ixina).

Deze partners kunnen hun eigen gegevensbeschermingsbeleid hebben, waardoor Ixina u aanraadt om deze te raadplegen.

Ixina kan uw Gegevens ook overdragen aan de bevoegde autoriteiten die erom verzoeken, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Uw Gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

Uw Gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden in het kader van een wijziging van controle van een Winkel of Ixina, een collectieve (insolventie)procedure of een verkoop van activa van een Winkel of Ixina.

7. Uw rechten

Overeenkomstig de Regelgeving beschikt u over de volgende rechten:

 • toegang vragen tot uw Gegevens;
 • rectificatie vragen van onvolledige of onjuiste Gegevens;
 • wissing van uw Gegevens vragen (op voorwaarde dat Ixina geen gerechtvaardigde en dwingende reden heeft om ze te bewaren);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw Gegevens;
 • de beperking van de verwerking van uw Gegevens te vragen;
 • de overdraagbaarheid van uw Gegevens vragen (gelieve te noteren dat dit recht enkel geldt voor digitale gegevens die u ons heeft verstrekt).

Wanneer u een verzoek indient met betrekking tot de uitoefening van één van uw rechten, kan Ixina, in overeenstemming met de geldende Regelgeving, u om bijkomende informatie vragen die noodzakelijk blijkt om uw identiteit te verifiëren.

8. De beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Gegevens

Ixina treft technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd op de aard van de Gegevens en de risico's die de verwerking ervan met zich meebrengt, teneinde de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van uw Gegevens te waarborgen en in het bijzonder te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, verloren gaan of worden doorgegeven aan onbevoegde derden, tenzij de communicatie van deze gegevens wordt opgelegd door de regelgeving, met name in geval van een verzoek van een gerechtelijke instantie, politie of elke andere autoriteit gemachtigd door het toepasselijk recht.

Deze maatregelen bestaan erin om:

 • de toegang tot uw Gegevens te beperken tot die werknemers van Ixina en FBD die ze werkelijk nodig hebben om hun functie uit te oefenen, om u de producten of diensten te leveren, om u contractuele garanties te bieden waarop u recht heeft of om uw vragen te beantwoorden;
 • al het personeel van Ixina en FBD te sensibiliseren over de bescherming en beveiliging van Gegevens;
 • een beveiligingsbeleid voor informatiesystemen in te voeren;
 • een beleid voor het beheer van incidenten in te voeren;
 • een procedure voor afstoting van activa in te voeren;
 • haar Websites te beveiligen;
 • haar gebouwen en informaticaservers te beveiligen (beveiligde toegang, authentificatieprocedure, antivirus, firewall …);
 • regelmatige back-ups maken om elk risico op verlies of beschadiging te voorkomen.

9. Wees voorzichtig met uw wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat u heeft gekozen voor de toegang tot uw persoonlijke Ixina-ruimte en de Ixina 3D-Tool. U stemt ermee in dit wachtwoord geheim te houden en met niemand te delen.

De veiligheid van de overdracht van Gegevens op internet kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Daarom kan Ixina de totale veiligheid van Gegevens die over het internet worden verzonden niet absoluut garanderen. In deze omstandigheden is het uw verantwoordelijkheid om de nodige middelen in te zetten om de vertrouwelijkheid van Gegevens die via internet worden overgedragen, te bewaren. Ixina raadt u aan om uiterst voorzichtig om te gaan met uw Gegevens, alsook om de nodige en gepaste maatregelen te treffen om uw Gegevens, software en apparatuur te beschermen, in het bijzonder tegen elke indringing door derden alsook tegen elke besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Gelieve er rekening mee te houden dat Ixina niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door uw nalatigheid.

10. Gegevensbeschermingsbeleid en Minderjarigen

De Websites zijn niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar (hierna de „Minderjarigen”), maar blijven voor hen toegankelijk voor zover ze geen inhoud bevatten die verboden is voor Minderjarigen.

De formulieren, enquêtes op de Website en de persoonlijke ruimte zijn niet bedoeld om Gegevens van Minderjarigen te verzamelen. De wettelijke vertegenwoordiger van de Minderjarige kan zich richten tot avg@remove-this.ixina.remove-this.be om de rechten van de Minderjarige uit te oefenen, overeenkomstig de modaliteiten in artikel 7 van onderhavig gegevensbeschermingsbeleid.

11. Uw rechtsmiddelen

Ixina besteedt de grootste zorg aan het beschermen en respecteren van uw persoonlijke levenssfeer. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Ixina of een Winkel uw Gegevens verwerkt, indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, indien u vragen heeft over de manier waarop Ixina uw Gegevens verwerkt, kan u zich wenden tot avg@remove-this.ixina.remove-this.be.

Indien u na uw contact met Ixina vindt dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@adp-gba.be; +32 (0)2 274 48 00).

12. Wijzigingen aan het gegevensbeschermingsbeleid

Om te allen tijde aan de Regelgeving te voldoen, zal Ixina onderhavig gegevensbeschermingsbeleid aanpassen.

Ixina raadt u aan om regelmatig deze pagina te raadplegen om kennis te nemen van mogelijke wijzigingen of updates aan onderhavig gegevensbeschermingsbeleid.

Dit gegevensbeschermingsbeleid werd bijgewerkt op 14 januari 2021.

(copie 19)